Voorwaarden AMT garageforum

Voorwaarden AMT Garageforum
Wil je vragen stellen in het AMT Garageforum, of deelnemen aan een discussie, dan is het nodig om je eerst te registreren. Door registratie word je (“Deelnemer”) geacht de volgende voorwaarden te accepteren:

AMT Garageforum maakt deel uit van VMN media en is een webforum voor autotechnische professionals.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van AMT Garageforum berusten bij VMN media en/of haar licentiegevers. VMN media behoudt zich wat dat betreft alle rechten voor. Deelnemer mag de inhoud van AMT Garageforum slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is Deelnemer niet toegestaan om informatie verkregen uit AMT Garageforum op niet incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar te maken.

Alleen automotive professionals kunnen zich registreren als deelnemer. Door registratie verklaart Deelnemer op professionele wijze met autotechniek werkzaam te zijn. Deelnemer verkrijgt inloggegevens waarmee hij gebruik kan maken van het webforum en zijn bijdragen kan plaatsen. Deelnemer zal zijn kennis niet misbruiken en slechts met goede bedoelingen bijdragen plaatsen en informatie verstrekken. Als de inhoud van een bijdrage naar het oordeel van de redactie van AMT Garageforum ontoelaatbaar is, wordt deze bijdrage door de redactie verwijderd. Als dit herhaaldelijk gebeurt en/of Deelnemer zich niet aan de onderhavige voorwaarden houdt, kan de redactie besluiten Deelnemers inloggegevens te blokkeren zodat Deelnemer geen bijdragen meer kan plaatsen. Als Deelnemer zich opnieuw registreert kan de redactie besluiten Deelnemers IP-adres te blokkeren.

Ter waarborging van de integriteit en juistheid van de te verstrekken informatie draagt Deelnemer zorg voor het geheimhouden van de inloggegevens en zijn password zal deze slechts voor zichzelf gebruiken en mitsdien geen derden hiervan in kennis stellen.

Deelnemer zal van de via dit webforum verkregen informatie slechts met inachtneming van zijn eigen kennis en kunde gebruik maken. Bij evident onjuiste informatie die is verstrekt door andere deelnemers, zal Deelnemer AMT Garageforum direct per e-mail op de hoogte brengen. Indien Deelnemer informatie op het webforum aantreft die in strijd is met de goede zeden of inbreuk maakt op het auteursrecht van een ander of anderszins niet geplaatst kan worden c.q. blijven, dan zal Deelnemer omgaand per e-mail AMT Garageforum informeren. (garageforum@vakmedianet.nl)

VMN media is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bijdragen/informatie van deelnemers aan AMT Garageforum . AMT Garageforum verleent geen garanties terzake van het gebruik van de bijdragen/informatie die via AMT Garageforum aan Deelnemer ter beschikking wordt gesteld, en zij is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van enerzijds AMT Garageforum, anderzijds het gebruik c.q. uitvoeren van de via AMT Garageforum verkregen informatie of tips.

De Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement die van toepassing zijn op AMT.nl zijn omverkort van toepassing op AMT Garageforum.

Door toezending van bijdragen/informatie aan AMT Garageforum verleent Deelnemer VMN media een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die bijdragen/informatie voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen en te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden). Deelnemer staat er voor in met betrekking tot alle toegezonden bijdragen/informatie de bevoegdheid te hebben om deze toestemming te verlenen en vrijwaart VMN media van alle vorderingen van derden in dat verband. Door het klikken op de akkoord-knop verklaart Deelnemer onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.